Educaţia-Ta
"Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce fac.” Blog - ul activităţii educative formale şi nonformale I.S.J.Suceava

Practici inovatoare şi strategii pentru favorizarea succesului şcolar (STEPS)
     media: 0.00 din 0 voturi

I.S.J. Suceava desfăşoară concurs de selecție pentru proiectul de formare profesională LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/087 din cadrul Programului sectorial Leonardo da Vinci, finanţat de Comisia Europeană.

Grup ţintă: 6 formatori consilieri în educație și 6 inspectori școlari din judeţul SUCEAVA - selectaţi prin concurs specific.

Detalii-Anexa 1.

Organizația de primire: ”Braga Leonardo da Vinci”, Braga, Portugalia.

Perioada mobilităţii: 8-21 aprilie 2013.

Dosarul de candidatură se depune la registratura I.S.J. Suceava, până pe 15 februarie 2013, ora 16.00 și conţine:

1.Cerere tip (se completează la depunerea dosarului, la secretariat);
2.Copie Carte de identitate;
3.Declaraţie pe propria răspundere că nu a participat în proiecte Leonardo da Vinci-VETPRO (sau codul proiectului în cazul în care a avut participare anterioară), în perioada 2007-2011 (pentru participare repetată se solicită aprobarea de la ANPCDEFP-conform Apel naţional 2012-Ldv, pag. 9);
4.CV-format Europass însoţit de copie după diploma de studii şi documentele justificative privind competenţele profesionale și activităţile derulate;
5.Scrisoarea de intenţie cu motivaţia participării la formarea din cadrul proiectului;
6.Paşaport lingvistic-Europass ce atestă nivelul minim A2 al competenţelor de limba engleză (conform Cadrului European Comun de Referinţă Lingvistică);
7.Adeverinţă/Certificat de formator care să ateste calificarea pentru ocupaţia COR 241205)
8.Copie decizie inspector şcolar, copie decizie metodist, copie certificat formator conform Apel naţional 2012-Ldv, pag. 8- 9);
9.Documente care să ateste activitatea de formator;
10.Documente relevante ale participării la cursuri de formare (atestate, adeverinţe, certificate, diplome);
11.Portofoliul ilustrativ al experienţei relevante din domeniul educaţiei formale şi nonformale: iniţiere, organizare, monitorizare, participare și experiență în desfășurarea de proiecte, concursuri, festivaluri etc., în concordanță cu tematica proiectului;
12.Dovezi ale performanţelor obţinute cu elevii în activităţile extraşcolare.

Probele de concurs: miercuri 20.02.2013 (în sala mare I.S.J. Suceava)
- proba scrisă - tema: „Practici inovatoare și strategii pentru favorizarea succesului şcolar”: ora 13.00.
- limba engleză test scris: ora 14.30
- interviu: ora 15.00.

Punctajul final va fi suma punctajelor obţinute la CV, probele scrise, interviu și portofoliu ilustrativ.

Rezultatele se vor afişa, joi 21.02.2013, ora 16.00, pe blog-ul activității educative http://educatia-ta.ablog.ro şi la avizierul I.S.J. Suceava.

Contestaţii: vineri 22.02.2013, până la ora 16.00, la Registratura I.S.J. Suceava.


Tematică recomandată:
- Factorii reușitei școlare
- Motivația învățării și reușita școlară
- Eșec și succes școlar
- Teoria inteligențelor multiple
- Strategii și metode interactive, centrate pe elev.
- Educația formală și nonformală.


Anexa 1
Descrierea proiectului:

Proiectul se adresează unui grup de 6 formatori consilieri în educaţie şi 6 inspectori şcolari care vor forma grupul de experţi în succesul şcolar la nivelul judeţului Suceava, în vederea formării psihopedagogice a cadrelor didactice pentru aplicarea şi adaptarea creativă în şcolile din judeţ a practicilor inovatoare, a strategiilor, metodelor şi experienţelor dobândite care favorizează succesul şcolar.

Toţi participanţii vor avea o buna cunoaştere a managementului şcolar şi a politicilor educaţionale, competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză de nivel minim A2 care să le permită:
- să aplice, transfere şi să combine cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de lucru diverse pe parcursul celor 80 de ore de stagiu;
- să realizeze activităţile prevăzute în programul de lucru, la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional.

Scopul proiectului: dezvoltarea capacităţii instituţionale de a elabora, implementa, evalua şi revizui sisteme şi proceduri care favorizează succesul școlar prin îmbunătăţirea, actualizarea competenţelor şi transferul de expertiză în vederea aplicării și adaptării creative în şcolile din judeţ a practicilor inovatoare, strategiilor, metodelor şi experienţelor dobândite care favorizează succesul școlar.

Obiectivul general: formarea unui grup de experţi în succesul şcolar în vederea aplicării şi adaptării practicilor inovatoare, strategiilor şi metodelor care favorizează succesul şcolar la specificul şcolilor din judeţul Suceava.

Obiective specifice:
• facilitarea diversificării practicilor inovatoare în educație în vederea aplicării metodelor și strategiilor care favorizează succesul școlar, menite să schimbe viziunea actuală despre succes/insucces, eşec/reuşită şcolară;
• actualizarea strategiilor, metodelor și instrumentelor folosite în activitatea formatorilor și a inspectorilor școlari;
• identificarea de noi strategii şi practici care să favorizeze reuşita şcolară, în vederea îmbunătăţirii competenţelor de învăţare pe tot parcursul vieţii, de comunicare, civice, interpersonale, interculturale şi sociale;
• îmbunătăţirea competențelor necesare modalităţilor de intervenţie şi de prevenire a eșecului școlar;
• studierea dinamicii factorilor ce influenţează reuşita şcolară folosind “Barometrul reuşitei şcolare”;
• realizarea unui ghid metodologic"Strategii pentru favorizarea succesul şcolar";
• îmbogăţirea ofertei de formare cu un curs pentru cadrele didactice, diriginţi şi manageri “Succesul şcolar”;
• transferul experienţelor dobândite la nivelul instituţiilor partenere în vederea adaptării acestora la situaţii concrete în sistemul de învăţământ românesc.

Rezultate:
• 6 formatori şi 6 inspectori şcolari cu competenţe îmbunătăţite
• grup de experţi în succesul şcolar
• curs de formare "Succesul şcolar" în oferta de formare a C.C.D. şi a I.S.J.Suceava
• un studiu al dinamicii factorilor reuşitei şcolare pe un eşantion de 12 şcoli din judeţ "Barometrul reuşitei şcolare"
• 12 proiecte de intervenţie pentru optimizarea succesului şcolar
• 12 colective cu abordari noi
• Ghid metodologic pentru cadrele didactice, diriginţi şi manageri "Strategii pentru favorizarea succesul şcolar"
• broşură-diseminarea rezultatelor proiectului
• pliant şi afişul proiectului
• articole, interviuri, comunicate şi conferinţe de presă
• parteneriate dezvoltate.

Participanţii la mobilitate vor desfăşura următoarele activităţi obligatorii:
I. Premobilitate:

Modulul I Pregătire generală (5 h):
-prezentarea LLP,a programului LEONARDO da VINCI,a condiţiilor naţionale
-prezentarea proiectului: obiectivele stagiului, responsabilităţi, obligaţii ale participanţilor şi sancţiunile suportate în cazul nerespectării contractelor semnate, modalităţi de valorificare a rezultatelor
- prezentarea contractului încheiat între I.S.J. Suceava și AN, a programului individual de formare, a bugetului proiectului şi a cheltuielilor
- prezentarea elementelor din portofoliul Europass
- prezentarea Mobility Tool.

Modulul II Pregătire lingvistică (30 h):
-comunicarea pe parcursul stagiului se va realiza în limba engleză. Pentru buna desfăşurare a activităţilor şi îmbunătăţirea competenţelor lingvistice va fi necesar ca înainte de mobilitate, participanţii să urmeze în cadrul organizaţiei de trimitere, un curs de pregătire lingvistică de 30 ore. Deoarece participanţii selectaţi vor avea nivel minim A2 al competenţelor lingvistice de limbă engleză, pregătirea va viza aprofundarea cunoştinţelor deja existente cu accent pe limbajul de specialitate-educaţie şi vor consta în rezolvarea de exerciţii, teste scrise și orale, conversaţii dirijate, dialoguri. În urma acestor ore nivelul competenţelor lingvistice al participanţilor va trece de la A2 la B1 şi/sau B1 la B2.
-limba portugheză – inițiere (în Portugalia) minimum A2.

Modulul III (5 h)
a. Pregătire culturală (3h): în cadrul orelor, participanţii vor lua contact cu punctele de interes socio-cultural ale ţării şi oraşului gazdă. Vor folosi resurse multimedia și acces Internet, lecturi/articole din presa locală online-pentru familiarizarea cu atmosfera socio-economică.
b.Pregătire pedagogică (2h): participanţii vor fi instruiţi referitor la lucrul in echipă, la modalităţile de integrare in grup, conduita socială, respectul faţă de valorile sociale şi culturale ale ţării de desfăşurare a mobilităţii.

II. În timpul mobilităţii:
• 8 ore de activităţi zilnice: ateliere, prezentări, dezbateri, seminarii, analize cu profesionişti în domeniu de la instituţiile de primire
• contacte cu elemente de cultură şi civilizaţie locală
• pregătire lingvistică – limba portugheză- inițiere.

Observații : pentru perioada de mobilitate în Portugalia: cazarea şi masa vor fi asigurate din grantul proiectului.

III. Postmobilitate:
 completarea rapoartelor individuale Mobility Tool, anexe, declaraţii
 trimiterea raportului final la ANPCDEFP
 elaborarea materialelor de diseminare ale proiectului: mape, articole, pliante, afişe, blog-ul proiectului, capacitatea instituţionala dezvoltata de a elabora, implementa proiecte în programe comunitare
 elaborarea Ghidului metodologic ”Strategii pentru favorizarea succesului școlar”
 elaborarea suportului de curs pentru oferta C.C.D. Suceava: Succesul şcolar.

Coordonatorul proiectului,
Inspector de specialitate educație permanentă
Prof. Tatiana VînturComentariiComentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile
   
 
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare